Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JB TRADING B.V. TE EDE (KvK NL 09086177)

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van JB Trading B.V. en alle overeenkomsten die worden aangegaan door JB Trading B.V. (hierna: “JB Trading”).  Algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende voorwaarden of bedingen maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 1 - AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en louter indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door JB Trading desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order/opdracht, mits binnen vijf dagen.

Opgaven van gewichten, snelheid, brandstof, laadvermogen, energieverbruik, etc. geschiedt bij beste benadering, maar zijn voor JB Trading niet bindend en de wederpartij kan hieraan geen rechten ontlenen.

Alle prijsopgaven zijn de op het moment van de aanbieding dan wel het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, af JB Trading te Ede, exclusief BTW en andere kosten, zoals heffingen, douanegelden, etc.

 

ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING

Een overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat JB Trading de order/opdracht heeft goedgekeurd en heeft bevestigd na het verrichten van het cliëntenonderzoek op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) dan wel met de uitvoering van de order/opdracht is begonnen.

 

ARTIKEL 3 – BETALING

De wederpartij is verplicht alle facturen van JB Trading vóór de aflevering van de betreffende zaken respectievelijk vóór het verrichten van de betreffende werkzaamheden te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. JB Trading is gerechtigd levering van de betreffende zaken respectievelijk uitvoering van de betreffende werkzaamheden op te schorten tot dat alle facturen van JB Trading die gericht zijn aan de betreffende wederpartij zijn voldaan.

De wederpartij is in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn al dan niet aan de wederpartij kan worden toegerekend.

Indien facturen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn worden voldaan is de wederpartij door het enkele verstrijken van die betalingstermijn de wettelijke (handels)rente over het factuurbedrag verschuldigd aan JB Trading, te rekenen vanaf de factuurdatum van de betreffende factuur tot aan het moment van algehele voldoening. Indien facturen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn worden voldaan is de wederpartij door het enkele verstrijken van die betalingstermijn een percentage van 15% over het factuurbedrag verschuldigd als zijnde buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van JB Trading om de daadwerkelijk gemaakte kosten te verhalen op de wederpartij.

Betalingen van de wederpartij strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente, vervolgens ter voldoening van  alle verschuldigde (buitengerechtelijke) kosten en tenslotte van de oudste opeisbare facturen, zelfs al vermeldt de wederpartij bij de betaling anders. In geval van te late betaling komt een voor JB Trading nadelig koersverschil voor rekening van de wederpartij. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop betaald wordt. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de wederpartij niet bevoegd enig bedrag dat hij schuldig is aan JB Trading te verrekenen met een vordering die de wederpartij stelt te hebben.

De wederpartij is zich bewust dat de aan- en verkoop van voertuigen onder de reikwijdte van de Wwft valt en dat JB Trading in dat kader onder meer ongebruikelijke transacties dient te melden (zonder daarvan mededeling te mogen doen aan de wederpartij). De wederpartij is verplicht medewerking te verlening aan het (verscherpte) cliëntonderzoek en in dat kader alle benodigde informatie te verstrekken, waaronder begrepen informatie over de natuurlijke personen die de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van de wederpartij zijn. JB Trading is bevoegd de overeenkomst op te schorten, totdat alle benodigde informatie is ontvangen. Tevens is de wederpartij verplicht inzage te geven in de herkomst van gelden die bedoeld zijn voor de aan- en/of verkoop van voertuigen. Deze verplichtingen strekken zich ook uit tot derden die namens de wederpartij betalingen (willen) doen. De wederpartij garandeert en staat er voor in dat alle informatie die hij in dat kader over zichzelf, zijn UBO’s en de herkomst van gelden verstrekt correct, volledig en actueel is en dat daarbij geen sprake is van witwassen of het financieren van terrorisme. De wederpartij vrijwaart JB Trading voor boetes van toezichthoudende instanties en alle andere (gevolg)schade die JB Trading lijdt indien blijkt dat de verstrekte informatie/garanties niet correct, niet volledig en/of niet actueel zijn.

 

ARTIKEL 4 – LEVERING

De in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door de wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is JB Trading dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim, indien zij niet binnen een redelijke termijn alsnog tot levering overgaat.

Van verzuim van JB Trading kan geen sprake zijn indien de wederpartij tekortschiet in de op hem rustende verplichtingen of gegronde vrees bestaat dat hij hierin tekort zal schieten, ongeacht of deze vrees terecht is. Van verzuim van JB Trading kan evenmin sprake zijn indien de wederpartij JB Trading niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren, onder meer indien de opdrachtgever in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Levering geschiedt Ex Works (EXW) Incoterms 2020, tenzij schriftelijk een andere Incoterms van de International Chamber of Commerce (ICC) (2020) is overeengekomen. Levering geschiedt af JB Trading te Ede (Nederland), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deelleveringen zijn toegestaan.

Alle zaken worden vervoerd voor rekening en risico van de wederpartij, ongeacht of transportkosten in rekening worden gebracht. Indien JB Trading op verzoek van de wederpartij voor verzending van de zaken zorg draagt of indien de overeengekomen voorwaarden van de ICC Incoterms deze zorg op JB Trading legt, staan tijdstip, wijze van verzending en verzendroute ter keuze van JB Trading, maar blijft voor rekening en risico van de wederpartij. Een transportverzekering wordt door JB Trading slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever; alle daarmee samenhangende kosten zijn voor diens rekening.

Alle douaneformaliteiten, zowel in het land van uitvoer als in het land van invoer dienen door de wederpartij te worden afgehandeld. Alle kosten en heffingen samenhangende met douaneformaliteiten zijn voor rekening van de wederpartij. Indien JB Trading op verzoek van de wederpartij voor douaneformaliteiten zorg draagt of indien de overeengekomen voorwaarden van de ICC Incoterms deze zorg op JB Trading legt, blijven deze douaneformaliteiten en de daarmee samenhangende kosten en heffingen voor rekening en risico van de wederpartij.

Het is de wederpartij niet toegestaan de gekochte zaken direct of indirect door te verkopen of op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden (daaronder verstaan: personen, instanties, organisaties, rechtspersonen, regimes en/of landen) waartegen sancties zijn uitgevaardigd door de Verenigde Naties (VN), (landen van) de Europese Unie (EU) en/of de Verenigde Staten (VS). De wederpartij vrijwaart JB Trading voor mogelijke boetes van de betreffende instanties voor JB Trading alsmede (gevolg)schade hiervan voor JB Trading die op enigerlei wijze te wijten zijn aan de handelsrelatie met de wederpartij c.q. een overeenkomst met de wederpartij.

Indien de wederpartij de zaken niet binnen de overeengekomen termijn afhaalt, worden zij opgeslagen voor zijn rekening en risico of door JB Trading verkocht. JB Trading is gerechtigd haar vordering op de opbrengst te verhalen. JB Trading is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar andere rechten.

Een vordering van de wederpartij op JB Trading, waaronder in het voorkomende geval een garantieaanspraak, is niet overdraagbaar en niet verpandbaar aan derden. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen.

 

ARTIKEL 5 – GARANTIES

Er wordt door JB Trading geen garanties verstrekt ten aanzien van verkochte zaken. Zaken worden verkocht en geleverd in staat zoals zij zijn op het moment van het sluiten van de overeenkomst. De wederpartij heeft het recht voor eigen rekening de zaken voor de aflevering te keuren op een door JB Trading vastgestelde tijd en plaats. Uitsluitend schriftelijk kan van deze bepaling worden afgeweken.

 

ARTIKEL 6 – ONTBINDING

JB Trading is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

    -    de wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

    -    een (buitenlandse) wettelijke regeling wordt toegepast die tot doel heeft de wederpartij te liquideren dan wel de schuldenpositie van de wederpartij te saneren, zoals faillissement, (voorlopige) surseance van betaling en soortgelijke wettelijke regelingen;

    -   het bedrijf van de wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd of door de wederpartij een onderhands akkoord aan schuldeisers wordt aangeboden;

   -    de wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn verzocht, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van JB Trading passende zekerheid heeft gesteld;

   -   JB Trading gegronde redenen heeft om te vrezen dat de wederpartij voornemens is om de betreffende zaken direct of indirect door te verkopen of op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden (daaronder verstaan: personen, instanties, organisaties, rechtspersonen, regimes en/of landen) waartegen sancties zijn uitgevaardigd door de Verenigde Naties (VN), (landen van) de Europese Unie (EU) en/of de Verenigde Staten (VS).

  -  de wederpartij niet de benodigde informatie verstrekt die door JB Trading op grond van Wwft wordt verzocht, dan wel JB Trading – naar haar oordeel – op grond van de verplichtingen uit de Wwft c.q. haar risicobeoordeling onder de Wwft geen uitvoering kan geven aan de koop/opdracht.

In deze gevallen is iedere vordering op de wederpartij terstond opeisbaar, zonder dat JB Trading tot schadevergoeding of welke andere verplichting dan ook gehouden is. 

Indien de wederpartij gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft met betaling en/of afname dan wel de overeenkomst wenst te annuleren is JB Trading zonder nadere aankondiging gerechtigd de verkochte zaken weer te verkopen, in welk geval de gedane aanbetaling aan JB Trading vervalt als vergoeding voor de door haar geleden schade, behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs dat deze schade minder is en onverminderd het recht van JB Trading om de daadwerkelijk door haar geleden schade op de wederpartij te verhalen. JB Trading is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Levering van verkochte zaken vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door JB Trading aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.

JB Trading is in de in artikel 6 genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig de eerste alinea haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt, tenzij schriftelijk anders kenbaar gemaakt, als een ontbinding van de met de wederpartij gesloten overeenkomst(en). De wederpartij machtigt JB Trading voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.

Ook in het geval de eigendom op grond van dit artikel nog niet is overgegaan op de wederpartij, is de wederpartij vanaf het moment van aflevering overeenkomstig de toepasselijke Incoterms 2020, verplicht het voertuig deugdelijk, althans wettelijk te verzekeren en zijn de van overheidswege verschuldigde heffingen voor zijn rekening. De wederpartij vrijwaart JB Trading ter zake.

 

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

JB Trading is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens de wederpartij. Iedere vordering tot schadevergoeding ook die ter zake bedrijfsschade (stilstandschade, derving van inkomsten en andere indirecte schade van welke aard dan ook) en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van JB Trading of leidinggevende ondergeschikten.

JB Trading is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) schuld van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van derden die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

Adviezen van JB Trading worden door haar naar beste kennis en kunde gegeven op basis van de haar op dat moment ter beschikking staande informatie. Aan dergelijke adviezen kan de wederpartij geen rechten ontlenen. JB Trading is niet aansprakelijkheid voor door of namens haar verstrekte adviezen.

JB Trading is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van derden die zich op haar terrein bevinden.

 

ARTIKEL 9 – INKOOP

Indien de wederpartij een in te ruilen dan wel aan JB Trading verkochte zaak blijft gebruiken, al dan niet in afwachting van de levering van de door hem gekochte zaak, zijn alle kosten met betrekking tot de ingeruilde zaak en eventuele waardevermindering daarvan voor zijn rekening. Op het moment van afgifte van de in te ruilen dan wel ingekochte zaak aan JB Trading dient die zaak in dezelfde staat te verkeren als op het moment van de taxatie dan wel het moment van het sluiten van de koop-/ruilovereenkomst. Indien dit niet het geval is heeft JB Trading de bevoegdheid de ingekochte zaak te weigeren zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, en in geval in inruil, de overeengekomen koopprijs van het voertuig in (giraal) geld te verlangen, dan wel het in te ruilen voertuig opnieuw te taxeren.

 

ARTIKEL 10 – VERWERKING (PERSOONS)GEGEVENS

Ter voorbereiding en uitvoering van een (voorgenomen) overeenkomst is JB Trading bevoegd om de nodige (persoons)gegevens van de wederpartij te verwerken. In het geval dat de wederpartij een vennootschap is, is JB Trading tevens bevoegd om de nodige (persoons)gegevens van de natuurlijke personen achter die vennootschap (de Ultimate Beneficial Owner) te verwerken. Tot de te verwerken (persoons)gegevens behoren in ieder geval naw-gegevens, bank- en fiscale gegevens en alle overige gegevens die JB Trading noodzakelijk acht om tot een correcte uitvoering van de (voorgenomen) overeenkomst te komen. De (persoons)gegevens worden verwerkt met als doel om tot een correcte administratie en uitvoering van (voorgenomen) overeenkomst te komen. Hieronder valt in ieder geval ook het verwerken van de (persoons)gegevens van de wederpartij (en/of haar UBO) om te onderzoeken en te controleren of met de (voorgenomen) overeenkomst met de wederpartij en haar UBO geen (inter)nationale regelgeving en/of sancties worden geschonden. De (persoons)gegevens kunnen tevens worden verzameld en verwerkt voor commerciële doeleinden, zoals het doen van aanbiedingen en het toezenden van nieuwsbrieven, etc. De (persoons)gegevens van de wederpartij (en/of haar UBO) worden uitsluitend verwerkt door JB Trading dan wel aan JB Trading gelieerde vennootschappen. De (persoons)gegevens worden door JB Trading (en/of de aan JB Trading gelieerde vennootschappen) niet aan derden verstrekt, tenzij dat dit noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de (voorgenomen) overeenkomst dan wel JB Trading hier op grond (inter)nationale regelgeving (waaronder de Wwft en/of sanctiebesluiten) en/of rechterlijke uitspraken toe gehouden / genoodzaakt is. De wederpartij als ook haar UBO verlenen bij deze uitdrukkelijk toestemming voor de in dit artikel omschreven verwerking van (persoons)gegevens en om deze (persoons)gegevens op grond van de Wwft tot 5 jaar na het uitvoeren van de overeenkomst te bewaren.

JB Trading neemt passende maatregelen om de te verwerken (persoons)gegevens op een deugdelijke manier te bewaren en te beveiligen. JB Trading kan echter niet uitsluiten dat (onbevoegde) derden zich toegang tot die (persoons)gegevens weten te verschaffen en/of de (persoons)gegevens in handen van (onbevoegde) derden komen. JB Trading is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook (waaronder schade als gevolg van inbreuk op privacy en/of de persoonlijke levenssfeer) die de wederpartij en/of haar UBO als gevolg daarvan lijdt. De wederpartij vrijwaart JB Trading voor alle aanspraken en claims vanwege inbreuk op de privacy en/of persoonlijke levenssfeer.       

 

ARTIKEL 11 – CONVERSIE

Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst met de wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van JB Trading is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van de bepalingen van afdeling 6.5.3 BW.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen de wederpartij en JB Trading gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem (Nederland).